اتوماسیون صنعتی، تجهیزات آموزشی و واردات قطعات الکترونیکی