مذاکرات فنی و بازرگانی

توانایی انجام مذاکرات فنی و بازرگانی

توانایی ترجمه شفاهی در جلسات B2B

 

مذاکرات B2B

توانایی ترجمه شفاهی انواع مذاکرات فنی و بازرگانی B2B

توانایی همراهی در نمایشگاه های خارجی و در جلسات B2B