بخش فنی مهندسی این مجموعه سابقه طراحی چندین سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی را در کارنامه خود دارد.