مجموعه مهندسی رسانا سابقه ساخت و طراحی پنل آموزشی برای آزمایشگاه های کنترل خطی و ابزاردقیق را دارد.